Eastern District Association - Structure

Eastern District Association - Committee members (2020-2022)

東區分會委員名單 (2020-2022)

Prominent President

榮譽會長

Mr Simon Chan, JP 陳尚文太平紳士

President 會長

Mrs Alice Yip 葉莊少芳女士

Vice President 副會長

Mr Lee Kwong Lam BBS MH
李廣林先生BBS MH

Ms Li-Meier Yin Chun, Rosita
李燕珍女士

Hon President 名譽會長

Ms Pang Wai Ling, Dicky
彭慧玲女士

Miss Tsui Kwai Wah
崔桂華小姐

Mr Yau Chi Kin, England
邱志堅先生

Mr Tsui Siu Lung, James
徐小龍先生

Ms Yeung Kar Yan, Kathy
楊嘉欣女士

Ms Chang Chen
張琛女士

Ms Chan Wing Ling, Valda
陳詠鈴女士

Ms Yeung Yuen Yee
楊婉儀女士

Mr Lin Koon Hung
連冠鴻先生

Ms Chor Wing Tung, Claudia
左穎彤女士

Mr Li Cheong Ki, Joel
李昌祺先生

Ms Wong Wing Sze, Queenice
王詠詩女士

Mr Victor Lam
林梓鴻先生

/

Chairman 主席

Mr Chung Yuk Lun 鍾玉麟先生

Vice Chairman 副主席

Ms How Wing Sum, Versa
侯穎森女士

Mr Luk Yiu Chung, David
陸耀宗先生

Hon Secretary 義務秘書

Mr Tse Chun Hei 謝進熙先生

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Carmen Lah 羅嘉敏女士

Hon Auditor 義務稽核

Fan, Chan & Co 范陳會計師行

Executive Member

執行委員

Mr Li Wing Kwai, Spencer       
李榮貴先生

Ms Tin Lai Hing, Christina
田麗卿女士

Ms Tin Lai Wah, Louisa 
田麗華女士

until 5/2021

Mrs Chan Long Pei Ching
陳龍佩貞女士

Ms Tang Wai Sze, Michelle
鄧慧思女士

Ms Lee Sheung Yim, Lawrine
李常艷女士

Mr Kwong Kwok Kwong
鄺國光先生 

Mr Cheung Man Sung
張文嵩先生

Co-opted Member

聘任委員

Ms Tam Shiu Mei 譚少薇女士

Last Update Date: 2021-06-04