Southern District Association - Structure

Southern District Association - Committee members (2022-2024)

南區分會委員名單 (2022-2024)

Prominent Presidents

榮譽會長

Mr Cheng Kong Chung, Francis JP  鄭港涌太平紳士

Ms Chiang Lam 江琳女士

Mrs Chan Kwok Sze Wai, Melody MH 陳郭詩慧女士 MH

President 會長

Professor Karen Fung Chan Ka Yin JP 馮陳嘉賢教授太平紳士
Vice President 副會長

Mrs Vicki Li Furst 霍李婉兒女士

Hon Presidents 名譽會長

Dr Albert Wong MH

王嘉恩博士 MH

Mr Chan Fu Ming MH

陳富明先生 MH

Mr Chow Seung Man, Jacky

周尚文先生

Mr Ng Yuk Ming

伍育明先生

Mr Alson Wong

王錦泉先生

Miss Cheung Wai Yin, Jennifer

張蕙然小姐

Ms Tsim Ka Lee, Kelly

詹嘉莉女士

Ms Chong Wing Lum, Cherrie

莊詠琳女士

Ms Karen Kwan

關琋渼女士

Ms Lung Wai Ki, Virginia

龍慧祺女士

Ms Kwong Ching Ching

鄺晶晶女士

/

Chairman 主席

Dr Tsang Wing Hang, Janice 曾詠恆醫生

Vice Chairmen 副主席

Ms Chiu Koon See

趙冠施女士

Ms Tsang Yuk Chun

曾玉珍女士 

Hon Secretary 義務秘書

Dr Pang Yiu Kwan 彭耀鈞博士

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Chiu Koon See (Acting)

趙冠施女士 (暫代兼任)

Hon Auditor 義務稽核

Horizon (HK) CPA Limited 中瑞誠(香港)會計師事務所有限公司

Executive Members

執行委員

Mrs Tsang Tao Chee Ying, Theresa JP

曾杜子瑩太平紳士

Mr Lee Siu Hok

李少鶴先生

Dr Mak Tse How Ling, Ada MH

麥謝巧玲博士 MH

Mr To Chun Man

杜俊文先生

Dr Ng Ka Man, Carmen 

吳嘉文博士

Ms Kwok Kit Ling, Priscilla

郭潔玲女士

Ms Chow Shuk Han, Momo

周淑嫻女士

Miss Siy Tak Yin

施德燕小姐

Mr Au Hoi Kin

歐海健先生

Ms Chan Suet Lin, Celine

陳雪蓮女士

Ms Kwok Fung Ni

郭峯妮女士

/

Co-opted Member

聘任委員

Ms Chow Cho Yi 周祖兒女士

Last Update Date: 2022-12-13