North District Association-Structure

北區分會委員名單 (2022-2024)

North District Association Membership List (2022-2024)

Prominent Presidents

榮譽會長

Ms Lo Pui Chun MH

盧佩珍女士MH

Dr Kwan Lee Wing

關李榮博士

President 會長

Mr Fong Ho Ching, Jacky 方顥澄先生

Vice Presidents 副會長

Ms Yeung Wai Ching, Eva 楊惠菁女士

Ms Yuen Koon Lin 袁觀連女士

Hon Presidents 名譽會長

Mr So Hon Keung

蘇漢強先生

Mr Doh Cho Nim, Thomas

杜祖念先生

Mr Liu Yu Hin MH

廖宇軒先生 MH

Mr Leung Lap Tak

梁立德先生

Mr Wing Cheong Tang

鄧永昌先生

Mr Chan Chun Man

陳俊民先生

Hon Vice Presidents

名譽副會長

Mr Ip Shun Tak

葉順德先生

Mr Wong Tak Sing

黃德勝先生

Ms So Tsz Ching

蘇子晴女士

/

Chairman 主席

Ms Shum Mei Fan 沈美芬女士

Vice Chairmen 副主席

Mr Fan Chi Man 范志文先生

Hon Secretary 義務秘書

Mr Luk Lee Ki 陸利基先生

Hon Treasurer 義務司庫

Mr Lui Tung Ming MH 呂東明先生MH

Hon Auditor 義務稽核

Ms  Liu Lai Heung 廖麗香女士

Executive Members

執行委員

Mr Chan Siu Hung

陳紹鴻先生

Ms Lai Fung Ha

黎鳳霞女士

Ms Wong Shuk Chun

黃淑珍女士

Mr Lau Chi Yuen

劉志遠先生

Ms Choi Pik Fai

蔡碧輝女士

Mr Cheng Fung

鄭風先生

Last Update Date: 2022-08-08