Yau Tsim Mong District Association - Structure

Yau Tsim Mong District  Association Membership List (2023-2024)

油尖旺分會委員名單 (2023-2024)

Prominent President

榮譽會長

Mr Samson Chan 陳明耀先生

President 會長

Mr Richard Soo MH 蘇超邦先生 MH

Vice President 副會長

Mr Chan Kai Shing, Philip 陳啟成先生
Mr Wat Man Ho 屈文灝先生

Hon Presidents 名譽會長

Mr Mak Law Mo, Louis

麥羅武先生

Mr Yuen Shui Chuen

阮瑞全先生

Ms Alice Hung

洪麗玉女士

Ms Lau Lai Sim, Emily

劉麗嬋女士

Ms Cheung Yee May, Mimi JP

張漪薇太平紳士

Ms Ho Ka Chun

何家珍女士

Ms Ho Mei Yan, Enid

何美茵女士

Ms Wong Woon Ling, Amy

黃煥玲女士

Mr Yip Mun Tong, Joly

葉滿棠先生

Dr Una Tang

鄧朱錦韶博士

Mrs Tang Chang Li Fang

鄧張麗芳女士

 Dr Kao Ping Suen

高炳旋博士

Ms Mienne Cheng

鄭茗恩女士

Mr Wong Man Chi, Benson

王文智先生

Ms Cinny Lam

林政慧女士

Ms Wei Nan

衛楠女士

Hon Vice President 名譽副會長

Mr William Chung 鍾偉成先生

Chairman 主席

Mrs Or Leung Yuk Mei 柯梁玉薇女士

Vice Chairmen 副主席

Mrs Lee Chan Siu Chu, Silkie 李陳少珠女士

Ms Lam Wai Ling, Flora 林惠玲女士

Hon Secretary 義務秘書

Ms Ip Kim Wan, Joanna 葉劍雲女士

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Wong Shin Kiu 黃僐橋女士

Hon Auditor 義務稽核

Patrick Wong C.P.A. Ltd 黃龍德會計師事務所有限公司

Executive Members

執行委員

Ms Au Tse Yuen Yuen

歐謝元元女士

Ms Tse Yan Ping, Cecilia

謝潤萍女士

Ms Yip Mei Kiu, Fanny

葉美嬌女士

Ms Poon Siu Ping, Paula

潘韶屏女士

Mr Sung Hei Hung, Simon

宋希雄先生

Ms Chin Pui Kwan, Lily

錢佩群女士

Ms Lee Yuen Han, Helena

李婉嫻女士

Ms Jane Ha

夏麗娟女士

Ms Chan Fong Ping, Fanny

陳芳萍女士

Ms Tang Kwai Kuen

鄧桂娟女士

Mr Lee Wai, David

李瑋先生

 / 

Co-opted Members

聘任委員

Ms Ella Kwok

郭綺娜女士

Ms Keung Chi Kam, Sally

姜芷琴女士

Last Update Date: 2024-03-06