Yuen Long District Association - Structure

元朗分會委員名單 (2022-2024)

Yuen Long District Association Committee members (2022-2024)

President 會長

Mr Man Fu Wan BBS 文富穩先生BBS

Hon Presidents 名譽會長

Mr Wong Ho Yin

黃浩賢先生

Mr Kwok Shi Hing

郭時興先生

Mr Tang Cheung

鄧祥先生

Mr Chan Kin Yip BBS MH

陳建業先生 BBS MH

Mr Wong Tak Wai MH

王德渭先生 MH

Mr Lee Kam Fai

李錦輝先生

Mr Man Tat Shing

文達成先生

/

Hon Vice Presidents

名譽副會長

Mr Li Sing Pak BBS

李盛白先生BBS

Mr Li Wing Kei

李榮基先生

Ms Chu Wai Fong

朱惠芳女士

Miss Luk Chiu Yee, Veronica

陸昭儀小姐

Chairman 主席

Mr Chan Yuen Wah BBS JP 陳遠華BBS太平紳士

Vice Chairmen 副主席

Mr Chung Chau Wah 鍾就華先生

Mr Kwok Ho Nam 郭浩男先生

Hon Secretary 義務秘書

Mr Chan Chi Hung 陳志雄先生

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Siu Yuet Chun 蕭月珍女士

Hon Auditor 義務稽核

Mr Kong Tze Wing MH JP 江子榮MH太平紳士  

Executive Members

執行委員

Mr Wan, Ho Yin, Hairo

尹浩然先生

Ms Tai Hung Fong, Cecilia

戴洪芳女士

Mr Wong Yuk Lun

王玉麟先生

Mr Fung Sui Tak

馮瑞德先生

Mr Chan Moon Lam

陳滿林先生

Ms Kong Wing Yi

江頴儀女士

Ms Leung Yuk Wah

梁玉華女士

Mr Ying Ngai

邢毅先生

Ms Tam Wai Ping

譚慧萍女士

Ms Siu Lin Ying

蕭連英女士

Ms Shum Man Ling, Clara

沈敏玲女士

Ms Chan Yee Wa

陳綺華女士

Ms Or Mei Chu

柯美珠女士

Mr Yau Chi Leung

丘志良先生

Mr Law Yu Tung, Roland

羅宇彤先生

Ms Liu Siu Lin

廖小蓮女士

Ms To Kwan Kuen, Daisy

陶群眷女士

/

Last Update Date: 2022-08-08